Privacy verklaring

 

Yoga boerderij Oene, gevestigd aan Veluwsedijk 4, 8167 NW OENE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yogaboerderij.nl
Veluwsedijk 4
8167 NW Oene
06 - 
429 754 18

info@yogaboerderijoene.nl

KvK-nummer 80765866


Persoonsgegevens die wij verwerken

Yoga boerderij Oene verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      Voor- en achternaam

·      Geslacht

·      Geboortedatum

·      Adresgegevens

·      Telefoonnummer

·      E-mailadres

·      Overige gegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch contact, sms en what’s app

·      Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogaboerderij.oene.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yoga boerderij Oene verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

·      Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of programma

·      Voor afhandeling van jouw betaling

·      Je een nieuwsbrief te sturen

We zijn daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en hebben bijvoorbeeld bepaalde gegevens nodig voor de boekhouding en belastingaangifte.  


Beeld- en geluidsopnames en verspreiding daarvan

Van en bij bepaalde workshops, lessen, retreats maken wij beeld- e/o geluidsopnames. Deze worden gebruikt voor de website of nieuwsbrief. Aan het begin zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt en het is altijd mogelijk om desgewenst buiten beeld plaats te nemen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga boerderij Oene bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Om je op de hoogte te houden van nieuws blijft het mailadres in mijn bestand, je kunt je hiervoor uiteraard afmelden door een mail te sturen naar info@yogaboerderijoene.nl.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, heb ik mij aan te houden.  


Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga boerderij Oene verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yoga boerderij Oene gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga boerderij Oene en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogaboerderijoene.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Yoga boerderij Oene wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga boerderij Oene neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@yogaboerderijoene.nl.
  

Privacy verklaring
Klik hier om de privacy verklaring te downloaden
privacyverklaring.docx (17.24KB)
Privacy verklaring
Klik hier om de privacy verklaring te downloaden
privacyverklaring.docx (17.24KB)
E-mailen
Map
Instagram